English Français Deutsch Slovenčina

Slovník

AETR
Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave
Anglická paleta (priemyselná paleta)
Paleta o rozmere 120x100 cm
ATA Karnet
Medzinárodne unifikovaný colný dokument, ktorý umožňuje uskutočňovať tranzit a dočasný dovoz tovaru do tretích krajín bez platenia cla a iných dovozných poplatkov (DPH), bez obchodno-politických obmedzení a bez splnenia colných formalít podľa národných colných predpisov jednotlivých krajín počas jedného roka (t.j. 12 mesiacov)
AWB (Air Way Bill) - Letecký prepravný list
Prepravný dokument v leteckej doprave
B/L - Bill of Lading - Lodný nákladný list
Prepravný dokument v námornej doprave
Certifikát kvality ISO
Skratka pre "International Standard Organization", voľne preložené ako "Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu". Hlavným viditeľným výstupom organizácie pre štandardizáciu sú medzinárodne uznávané certifikáty ISO o kvalite a akosti produkcie výrobkov a služieb. Firma, ktorá certifikát získa, sa právom môže považovať za člena exkluzívneho klubu spoločností, ktoré poskytujú kvalitné služby alebo vyrábajú kvalitné výrobky.
CMR Convention
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave, podpísaný v Ženeve dňa 19. mája 1956 (Zbierka zákonov z roku 1962, bod 49, článok 238). Tento dohovor sa vzťahuje na každú zmluvu o cestnej preprave tovaru vo vozidlách za odmenu, ak miesto prevzatia tovaru a miesto určené pre dodávky, ako je uvedené v zmluve, ležia v dvoch rôznych krajinách, z ktorých aspoň jedna je v zazmluvnenej krajine.
Colli
Akýkoľvek nákladný kus, napríklad paleta, bedňa, kartón a pod.
Colný režim
Je režim, v ktorom tovar pri dovoze a vývoze zo Slovenskej republiky podlieha clu a ďalším poplatkom, ako je spotrebná daň a DPH
COO (Certificate of Origin)
Certifikát o pôvode tovaru
Cross-docking
Postup, pri ktorom je tovar dopravený do skladu, okamžite preložený a odoslaný ďalšiemu príjemcovi
Časové okno
Je to definovanie časového rozpätia, v ktorom musí byť vozidlo k dispozícii na určenom mieste na nakládku / vykládku tovaru
DIDb (Driver Identifikation Database, Databáza spoľahlivých vodičov)
Špecifická online databáza, ktorá spracúva osobné údaje o vodičoch, ktorí sa úspešne registrovali do systému a sleduje kvalitu ich doterajšej práce. V podstate je to aktívna biela listina, ktorá z pozitívneho hľadiska podľa prísnych opatrení zbiera údaje o spoľahlivých, zodpovedných vodičoch a z objektívneho hľadiska slúži na nepretržitú kontrolu jeho výkonu
Disponent
Osoba, ktorá má na starosti zabezpečenie a riadenie dopravy, plánovanie optimálnej trasy a vyťaženosti vozidiel. Komunikuje s vodičmi, s ostatnými oddeleniami dopravnej spoločnosti a zákazníkmi a sleduje priebeh prepravy
Dohovor ADR
Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí
Dohovor ATP
Dohovor o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy
Dohovor CMR
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
Dohovor COTIF
Dohovor o medzinárodnej železničnej preprave
Dohovor RID
Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru
Dohovor SMGS
Dohoda o medzinárodnej železničnej preprave tovaru
Dopravca
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú potrebu
Dopravná jednotka
EURO palety alebo akékoľvek iné palety, koše, kontajnery alebo kartónové krabice, v ktorých je tovar prepravovaný. Zásielka môže pozostávať z jedného alebo viacerých dopravných jednotiek.
EORI
Registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov v EÚ
EUR paleta
Drevená paleta o rozmere 120x80 cm, ktoré musia spĺňať smernice UIC 435-2 a sú právne označené ochrannou známkou EUR
Freight documents
Dokumenty, ktoré sú evidenciou o prijatí zásielky k preprave a nevyhnutné pre prepravu. Medzi najčastejšie používaný dokument patrí nákladný list.
FTL (full truck load) - Úplná nakládka kamiónu
Preprava plne naloženého kamióna rovnorodým tovarom v množstve, ktoré umožňuje celkové využitie nákladnej jednotky, napr. kamiónová preprava
HACCP
Skratka pre Hazard Analysis and Critical Control Points - Analýza rizík a kritických kontrolných bodov. Jedná sa o systém zameraný na udržiavanie nezávadnosti potravín, prostredníctvom identifikácie a hodnotenia rizík z hľadiska všetkých zdravotných nariadení o potravinárskych výrobkoch a rizík nebezpečenstva, ktoré sa môžu objaviť vo všetkých fázach potravinárskej výroby a distribúcie. Systém je zameraný na stanovenie metód vylúčenia alebo obmedzenia nebezpečenstva a určenie nápravných krokov. HACCP systém musí byť zavedený a používaný v každom podniku, ktorý sa zaoberá potravinárskou výrobou, spracovaním a distribúciou.
HAWB
Letecký nákladný list pre konsolidované zásielky
HS kód
Číslo tovaru v colnom sadzobníku
Incoterms (International Commercial Terms) – Medzinárodné obchodné podmienky
Súbor medzinárodných pravidiel, ktoré stanovujú podmienky predaja a sú celosvetovo použiteľné. Pravidlá rozdeľujú náklady a zodpovednosti medzi kupujúcim a predajcom a odrážajú typ dohodnutej prepravy.
Intermodal transport – Kombinovaná doprava
Preprava tovaru prostredníctvom viac ako jedného dopravného prostriedku s použitím prepravnej jednotky, ako napr. kontajner.
INTRASTAT
Systém štatistického zisťovania, ktorý umožňuje zbierať, spracúvať a poskytovať údaje o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi EÚ
IRU
Medzinárodná únia cestnej dopravy
JIT (Just in Time)
Preprava v požadovanom čase, na požadované miesto a v požadovanej kvalite
Karnet TIR
Medzinárodný doklad používaný v rámci tranzitného colného režimu TIR
LDM
1 meter ložného priestoru nákladného automobilu v dĺžke. Cez šírku nákladného automobilu 2,40 m zodpovedá 1 nakladacia miera približne 2,4 m2 (2,40 m šírka x 1 m dĺžka)
LKW
Náves 13,6 LDM
LTL (less than truck load) - Neúplná nakládka kamiónu (dokládka)
Preprava menšieho množstva tovaru, ktorý nie je schopný zaplniť celý kamión. Počas procesu prepravy sa s tovarom obvykle manipuluje.
Miesto dodania
Miesto označené na objednávke prepravy. Miesto, kde má byť zásielka vyložená.
Miesto nakládky
Miesto, kde má byť zásielka naložená a odoslaná na prepravu
Milk run
"Rozvoz materiálu zo skladu po presne určených logistických trasách s presným harmonogramom dodávok. Myšlienka je prebratá z minulosti, kedy mliekárenské autá zvážali zo vzdialených fariem mlieko v presne stanovený čas. Systém milk – run je využiteľný vnútri i mimo firmy (interný a externý milk – run). Princípom je rozvážať materiál zo skladu podľa vopred dohodnutého harmonogramu a vyložiť materiál na presne určených miestach. Súčasne sú späť do skladu odvážané prázdne transportné jednotky."
Nadmerná preprava
Preprava (prípadne jazda prázdneho vozidla alebo súpravy vozidiel), pri ktorej sú prekročené najväčšie prípustné hmotnosti stanovené Nariadením Vlády SR č. 403/2005 Z. z.
Nákladný list
Prepravný doklad vydaný odosielateľom na formulári používanom dopravcom. Je to prvá evidencia prijatia zásielky na prepravu a dôkaz o doprave a doručení zásielky od príjemcu. Zahŕňa aj informácie potrebné na úspešnú prepravu, ďalšie poznámky o priebehu prepravy zásielky a podpis odosielateľa alebo osoby, ktoré konajú za odosielateľa.
Náves "hlbinný"
Typ návesu skonštruovaný predovšetkým na prepravu vysokých nákladov ako sú kombajny, silá, bagre, lode a podobne
Náves "Mega"
Typ návesu s vnútornou výškou 295 - 300 cm
Náves "Plato"
Najčastejšie sa používa na prepravu dlhých prefabrikátov, žeriavových komponentov, rúr a podobne. Väčšina je schopná roztiahnuť sa do svojej dvojnásobnej až trojnásobnej dĺžky, čím sa dĺžkovo prispôsobí nákladu nad 45m
Náves "Semi"
Používa sa na prepravu rozličného tovaru pre potreby nadmerných a nadrozmerných prepráv, stavebných strojov, kontajnerov. Znížená ložná plocha umožňuje naložiť vyššie náklady ako sú schopné bežne naložiť „plato“ návesy
Náves "Walking floor"
Náves s pohyblivou podlahou, tzn. s posuvným hydraulickým podlahovým systémom. Je vhodný pre prepravu sypkých komodít aj tovaru na paletách.
Objednávateľ
Podnikateľský subjekt, ktorý podpisuje prepravnú dohodu s dopravcom. Objednávateľ môže byť odosielateľ, príjemca alebo tretia strana, ktorá nie je ani odosielateľom, ani príjemcom.
Objednávka prepravy
Objednávka na prepravu zásielky pripravovaná na základe akceptovaného - vopred definovaného formuláru, v správnej forme podľa dohodnutého postupu, určenia dátumu a informácií potrebných k riadnemu vykonaniu prepravy. Objednávka prepravy je ponuka uzavrieť dohodu na dopravu, ktorú objednávateľ predloží dopravcovi.
Odosielateľ
Organizácia alebo osoba, ktorá uzaviera s dopravcom prepravnú zmluvu; spravidla je uvedená v prepravnej listine menom a adresou (v námornej preprave sa používa aj názov naloďovateľ, ak ide o odosielateľa podávajúceho konosamentú zásielku).
POD
Potvrdenie o doručení zásielky
Preprava
Činnosť, ktorou sa priamo uskutočňuje premiestňovanie osôb a vecí dopravným prostriedkom alebo dopravnými zariadeniami
Prepravca
Súhrnný názov pre odosielateľa a prijímateľa, vývozcu a dovozcu
Príjemca
Zástupca uvedený v objednávke, prijímateľ zásielky
Reklamácia
Písomná sťažnosť v súvislosti s poškodením, stratou alebo čiastočnou stratou tovaru v zásielke, ktoré sa vyskytli v čase medzi prijatím zásielky na prepravu a jej odovzdaním, alebo pri omeškaní prepravy zásielky
RoLa
Kombinovaná doprava cesta / železnica. Technológia cestných vozidiel na špeciálnych železničných vozňoch s nízkou podlahou po celej dĺžke vozňa technológiou horizontálnej prekládky.
RoRo
Preprava kamiónov po rieke. Preprava celých cestných súprav na plochých riečnych alebo špeciálnych námorných lodiach.
Roundtrip
Preprava tam aj späť
T1
Elektronické colné vyhlásenie na uvoľnenie zásielky do režimu tranzit
T2L
Potvrdenie o možnosti voľného pohybu tovaru v rámci EU a krajín EFTA
Tarifa
Verejne vyhlásený zoznam ponukových cien a poplatkov záväzných pre dohodovanie cien v zmysle platnej cenovej legislatívy za služby poskytované dopravcom.
TEU
Twenty-foot Equivalent Unit - Ekvivalentná jednotka veľkosti 20´ (6,1 m); Základný rozmer kontajnera ISO 1C - 20´ x 8´ x 8´ (stôp)
Tovar
Vec alebo súhrn vecí, ktoré dopravca prevzal od odosielateľa na prepravu
Tuzemská cestná doprava
Preprava tovaru cestnými vozidlami, ak miesto odoslania a miesto dodania sú na území Slovenska
UN číslo
Charakteristické štvormiestne číslo na označenie nebezpečných látok
Výmenná nadstavba
Špeciáln normalizovaná nákladová jednotka kombinovanej dopravy na prepravu tovaru s opornými nohami, manipulovateľná prostriedkami pre kombinovanú dopravu. Používa sa v kombinovanej doprave cesta/železnica.
Zasielateľ
Osoba, ktorá vo vlastnom mene v cudzom záujme a na cudzí účet obstaráva prepravu zásielok z miesta odoslania na miesto určenia
Zasielateľstvo
Podnikateľská činnosť, pri ktorej sa obstaráva preprava vecí, ďalších služieb súvisiacich s prepravou veci pod vlastným menom a na cudzí účet
email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka