English Français Deutsch Slovenčina

Incoterms 2010

INCOTERMS je súbor medzinárodných výkladových pravidiel, ktorý je pripravovaný a vydávaný Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži (ICC) od roku 1936. Doposiaľ boli INCOTERMS publikované v rokoch 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 a 2010. Vydaním novej verzie pravidiel staršie verzie nezanikajú, preto je v kúpnych zmluvách vždy nutné uvádzať znenie: „Zvolené pravidlo Incoterms vrátane dojednaného miesta nasledovaného verziou Incoterms“ (viď nižšie), aby nedochádzalo k zbytočným sporom v ich výklade.

INCOTERMS nemajú povahu právnej normy a záväznými sa stávajú iba vtedy, pokiaľ sa na ne strany kúpnej zmluvy výslovne odvolajú v texte zmluvy. Pravidlá INCOTERMS uvádzajú, ktorá zo zmluvných strán je zaviazaná obstarať prepravu alebo poistenie, kedy predávajúci dodáva tovar kupujúcemu a aké náklady nesie tá ktorá strana. Pravidlá INCOTERMS neuvádzajú žiadne údaje týkajúce sa ceny tovaru ani spôsob jej úhrady. Rovnako sa nezaoberajú prechodom vlastníctva k tovaru, alebo následky porušenia zmluvy.

exw

fca

fas

fob

cfr

cif

cip

cpt

dap

dat

ddp

email facebook instagram
feedback Venujte chvíľku svojho času pre vyplnenie nižšie uvedených dotazníkov.

Hodnotenie našej webovej stránky
Spokojnosť zákazníka